Inwentaryzacja zieleni – Inwentaryzacja dendrologiczna – Inwentaryzacja roślinności

Inwentaryzacja dendrologiczna jest opracowaniem na temat roślinności istniejącej na terenie opracowania. Najczęściej inwentaryzację dendrologiczną wykonuje się na początku procesu inwestycyjnego, przed zleceniem dokumentacji projektowej, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli obiekt tego wymaga) lub przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacja składa się z części opisowej, tabelarycznej i graficznej.

Część opisowa zawiera:

 • informacje wstępne: dane adresowe i katastralne obszaru opracowania, informacje nt materiałów wyjściowych (np mapa), dane autora opracowania, data wykonania inwentaryzacji
 • charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu zagospodarowania terenu
 • podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej
 • Waloryzacja (ze wskazaniem drzew cennych; wymagających inspekcji; kwalifikowanych do wycinki)
 • Wnioski
 • Dokumentacja fotograficzna

Część tabelaryczna zawiera:

 • Numer inwentaryzacyjny
 • nazwę rodzajową i gatunkową w języku polskim i łacińskim
 • parametry dendrometryczne:
  • wysokość 
  • obwód pnia na wysokości 130 cm
  • szerokość / średnicę korony lub powierzchnię zajmowaną przez krzewy
  • Zwięzły opis punktu inwentaryzacyjnego uzyskany metodą wizualną

Część graficzna przedstawia:

Lokalizację inwentaryzowanej roślinności na mapie wraz z numerem inwentaryzacyjnym, zaznaczeniem pnia i zasięgiem koron. Dodatkowo może przedstawiać również wskazanie stref ochrony drzew i krzewów.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest potrzebna do:

 • sporządzenia projektu gospodarki drzewostanem / operatu dendrologicznego
 • Wniosku o wycinkę drzew lub przesadzenie
 • Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wykonania projektu roślinności / nasadzeń zastępczych
 • Sporządzenia szacunkowych operatów wartości / opłacalności inwestycji
 • Kosztorysowania robót budowlanych
 • Uzgodnień zakresu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie lub rewitalizacji np na terenach objętych ochroną konserwatorską
 • Uzgadniania projektów zagospodarowania terenu

Czas wykonania dokumentacji zależy od ilości punktów inwentaryzacyjnych oraz rozległości / powierzchni terenu opracowania. Zwykle trwa od kilku do kilkunastu dni ale przy dużych opracowaniach może przedłużyć się nawet do kilku miesięcy.

Osoby, które mogą przeprowadzić inwentaryzację dendrologiczną powinny posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa.

Inwentaryzację bardzo często przedstawia się z projektem gospodarki drzewostanem jako jedno opracowanie.

Back to top button