Operat dendrologiczny – projekt gospodarki drzewostanem

Opracowanie obejmujące wskazania do gospodarowania roślinnością. Stanowi rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do koncepcji zagospodarowania terenu. Głównym celem operatu jest zachowanie istniejącej roślinności w jak najlepszej kondycji, ograniczenie kolizji z projektowanymi obiektami lub minimalizowanie ich skutków.

Część tekstowa jest analogiczna do części opisowej inwentaryzacji dendrologicznej oraz uzupełniona o:

 • opis kolizji z inwestycją, 
 • opis stanu roślin w szczególnych przypadkach 
 • wskazania do podjęcia konkretnych działań
 • zestawienie roślin, których dotyczą konkretne zalecenia
 • określenie przewidywanego wpływu inwestycji na istniejącą roślinność
 • zalecenia do dokumentacji projektowej 
 • propozycje kompensacji przyrodniczej

Część tabelaryczna jest rozszerzona w stosunku do tabeli inwentaryzacyjnej o:

 • uszczegółowienie opisu istniejącego stanu zdrowotnego rośliny
 • opis istniejących lub możliwych kolizji z inwestycją
 • wskazania do gospodarowania roślinnością: przeznaczenie do zabiegów pielęgnacyjnych lub usunięcia, zachowania, przesadzenia, inspekcji lub diagnostyki drzew

Część graficzna:

Jest oparta na rysunku inwentaryzacji dendrologicznej na tle projektu inwestycji. Przedstawia zalecenia dla gospodarowania roślinnością: rośliny wskazane do usunięcia, przesądzenia, adaptacji, pielęgnacji lub zabezpieczeń. 

Dodatkowo załącznikiem do operatu dendrologicznego może być:

 • zestawienie opłat związanych z wycinką drzew i krzewów
 • określenie obwodu pnia na wys 5cm dla drzew przeznaczonych do usunięcia i podlegającym zgłoszeniu lub pozwoleniu na wycinkę

Inwentaryzację bardzo często przedstawia się z  projektem gospodarki drzewostanem jako jedno opracowanie.

Back to top button